1

زرتشت و دین زرتشتی (مقالاتی از دانشنامه ایرانیکا)، ۱۳۹۷، ویراستار ترجمه: محسن نظری فارسانی، تهران: فروهر.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1

آرمین نامه (مجموعه مقالات)، ۱۳۹۶، ویراستاران ندا اخوان اقدم و کتایون نمیرانیان، تهران: فروهر.


جهانگیرفر، میلاد، ۱۳۹۳، سه گفتار درباره تاریخ و زبان قوم کاسی، تهران: سمیرا   

                               


 

AMI1

 

 

 

 

 

 

 

Cantera, A., & Mazdapour, K. (Eds). 2015. The Liturgical Widēwdād manuscript ms. 4161 (Vandidad-e Jahānbaxši). Salamanca-Tehran: Sociedad de Estudios Iranios y Turanios

ISBN: 978-84-606-8339-1