زوندرمان، ورنر، ۱۳۹۲، «توصیه‌ی یک نیایش مانوی به خیرات دادن»، ترجمه ندا اخوان، رنج و گنج، ارج نامه دکتر زهره زرشناس  دانلود

شهیدی، علی، ۱۳۹۲، «نخستین پژوهنده فرهنگ و زبان کردان امارلوی گیلان،‌ نامه‌ای نویافته از عباس اقبال آشتیانی»، رنج و گنج، ارجنامه دکتر زهره زرشناس  Cheap  دانلود

شهیدی، علی، ۱۳۹۳، «میراث فرهنگی ناملموس زرتشتیان ایران»،  فروهر،س ۴۸، ش ۴۶۴، صص ۱۹-۲۱  دانلود

گشتاسب، فرزانه، ۱۳۹۲، «گواژه زدن در زبان فارسی میانه»، رنج و گنج، ارج نامه دکتر زهره زرشناس   دانلود

گشتاسب، فرزانه و نادیا حاجی پور، ۱۳۹۲، «دست‌نوشته‌ای نو از اندرز اوشنر دانا (دستنوشته TD26)»، زبانشناخت، س ۴، ش۸   دانلود

گشتاسب، فرزانه، ۱۳۹۳، «گزارشی در مورد میراث فرهنگی زرتشتیان ایران»،  فروهر،س ۴۸، ش ۴۶۴، صص ۲۴- ۲۹  دانلود

متین، سیما، ۱۳۹۳، «میراث معنوی: واج یشت و گهنبار»،  فروهر،س ۴۸، ش ۴۶۴، صص ۲۲- ۲۳  دانلود

متین، سیما، ۱۳۹۳، «فهرست میراث فرهنگی ثبت شده زرتشتیان»،  فروهر،س ۴۸، ش ۴۶۴، صص ۳۰- ۳۱  دانلود

مزداپور، کتایون، ۱۳۹۳،  «منشور کوروش و اندیشه نیک»، هفت گنبد، ش ۱  دانلود

مزداپور، کتایون، ۱۳۹۲، «بررسی تطبیقی سفره‌‌های آیینی ایرانی»، رنج و گنج، ارج نامه دکتر زهره زرشناس  دانلود

 http://bosnakirtasiye.com/2018/02/02/generic-sinemet-cr-50-200/ 

http://blog.terradelfuoco.org/2018/02/orlistat-online/ Cheap Purchase Purchase


Pills