سخنرانی دکتر ریتر: پارچه های شرقی در اروپای سده های میانه

جامه ابریشمین زرنگار سلطان ابوسعید

پارچه های شرقی در اروپای سده های میانه

سخنران دکتر مارکوس ریتر

گروه فرهنگ و زبانهای باستانی و ایرانشناسی دانشگاه تهران

سه شنبه ۲۱ دی ماه