کتایون مزداپور

دکتر در رشته فرهنگ و زبان های باستانی، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


پژوهشگر شاخص گروه یادگار باستان

فرزانه گشتاسب

دکتر در رشته فرهنگ و زبان های باستانی، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


صبا لطیف پور

دکتر در رشته فرهنگ و زبان های باستانی، عضو هیات علمی پژوهشکده هنر


علی شهیدی

دکتر در رشته فرهنگ و زبان های باستانی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران


ندا اخوان اقدم

دکتر در رشته فرهنگ و زبان های باستانی، عضو هیات علمی پژوهشکده هنر


مریم دارا

دکتر در رشته فرهنگ و زبان های باستانی، عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی


کتایون نمیرانیان

دکتر در رشته فرهنگ و زبان های باستانی، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز


مینا کامبین

کارشناس ارشد در رشته فرهنگ و زبان های باستانی


میلاد جهانگیرفر

کارشناس ارشد در رشته فرهنگ و زبان های باستانی


ساغر بازاده خرمشاهی

کارشناس ارشد در رشته زبان شناسی


محمدرضا عدلی

دکتر در رشته فرهنگ و زبان های باستانی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی


مهربد خانی زاده

دانشجوی دکتری در ادیان ایران باستان، داشکده مطالعات مشرق زمین و آفریقا (SOAS)