مهربد خانی زاده

دانشجوی دکتری رشته ادیان ایران باستان، دانشکده مطالعات مشرق زمین و آفریقا (SOAS)


فرزانه گشتاسب

دکتر در رشتة فرهنگ و زبان‌های باستانی، عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


اسفندیار اختیاری

دکتر در رشتة تکنولوژی نساجی، عضو هيأت علمي دانشگاه يزد


کتایون مزداپور

دکتر در رشتة فرهنگ و زبان‌های باستانی، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


buy lioresal uses Order online Purchase Cheap

Buy Buy