اصطلاحات و ضرب المثل های زرتشتی

استقامت، ناهید، «مثل‌های زرتشتی (۱)»، مجله فروهر، ش ۴۵۷، خرداد و تیر ۱۳۹۲، صص ۵۲-۵۳٫  دانلود
استقامت، ناهید، «مثل‌های زرتشتی (۲)»، مجله فروهر، ش ۴۵۸، امرداد و شهریور ۱۳۹۲، ص ۵۵٫ دانلود
استقامت، ناهید، «مثل‌های زرتشتی (۳)»، مجله فروهر، ش ۴۵۹، مهر و آبان  ۱۳۹۲، ص ۵۵٫ دانلود