اصطلاحات و ضرب المثل های زرتشتی

online

استقامت، ناهید، «مثل‌های زرتشتی (۱)»، مجله فروهر، ش ۴۵۷، خرداد و تیر ۱۳۹۲، صص ۵۲-۵۳٫  دانلود

colchicine costochondritis

استقامت، ناهید، «مثل‌های زرتشتی (۲)»، مجله فروهر،  cheap cholestoplex ش ۴۵۸، امرداد و شهریور ۱۳۹۲، ص ۵۵٫  online دانلود
استقامت، ناهید، «مثل‌های زرتشتی (۳)»، مجله فروهر، ش ۴۵۹، مهر و آبان  ۱۳۹۲، ص ۵۵٫ دانلود

http://consejoeducativouru.org/?p=4791

http://www.kangle.se/buy-himcocid-suspension/ http://dinamizacantabria.es/?p=15823